Mining Industry

Гірничодобувна галузь відноситься до провідних галузей промислового комплексу області з часткою у структурі виробництва понад 25%.
Розвідані на території області запаси залізних руд складають понад 17% від запасів заліз- них руд України із значною часткою покладів багатих руд.
Розроблення залізної руди в області здійснюють ПАТ «Полтавський гірничо-збагачуваль- ний комбінат» та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат».
Полтавський ГЗК – одне з найкрупніших підприємств гірничодобувної промисловості України, основний експортер залізорудних окатишів до країн Європи. Комбінат здійснює повний технологічний цикл від видобутку сирої руди відкритим способом до виробництва залізорудних окатишів, підготовленої сировини для металургійних заводів. Завдяки за- стосуванню різних схем збагачення одержують концентрат з вмістом заліза від 60% до 65%. Сировинною базою для комбінату є Горішнє-Плавнинське та Лавриківське родовища Кременчуцької магнітної аномалії.
Заснованим у 2008 році ТОВ «Єрестівський гірничо-збагачувальний комбінат» було розпочато освоєння третього кар’єру на Єристівському родовищі залізної руди, запас якого складає 822 млн т залізистих кварцитів. Середній вміст загального заліза складає 33,5%.
Загальні запаси залізної руди на трьох родовищах становлять 2,43 млрд т.
image1
image2

ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОСТАННЯ

Протягом останніх років гірничодобувна галузь стабільно демонструє позитивну динамі- ку виробництва.
Інвестиції у розробку Єристівського ГЗК становили близько 400 млн доларів США. З 2017 року, за рахунок розширення функцій, комбінат здійснюватиме не тільки видобу- ток руди, але і її переробку.
Перспективним для подальшого зростання є освоєння Беланівського родовища залізної руди, запаси якої оцінені у 10 млрд т, а вміст заліза – близько 30%. У даний проект плану- ється інвестувати близько 3 млрд доларів США. Будівництво Беланівського ГЗК розпо- чалося у 2009 році.
image3
image4
Значні поклади залізних руд та активне розроблення залізорудних кар’єрів відкривають перспективи для розвитку металургійної галузі в області. У перспективних планах - впро- вадження інноваційно-інвестиційного проекту з будівництва металургійного заводу «Ворскла сталь». В якості сировини будуть використовуватись окатиші Полтавського та Єристівського ГЗК.

ІНДЕКСИ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ГІРНИЧО-ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ ЗА 2011-2015 РОКИ

image5

ІНВЕСТИЦІЇ

Гірничо-збагачувальні комбінати області входять до групи компаній Ferrexpo Plc. У 2007 році компанія перша серед українських підприємств розмістила акції на Лондон- ській фондовій біржі. За результатами первинного розміщення 25% своїх акцій Ferrexpo залучила близько 457 млн доларів США. Це IPO досі вважається найбільшим і вдалим первинним розміщенням акцій української компанії.
За підсумками 2015 року Ferrexpo посіла третє місце серед провідних світових вироб- ників та експортерів окатишів з обсягами виробництва продукції 11,7 млн тон. До 2019 року компанія планує наростити виробництво окатишів до 20 млн тон на рік.
У підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів станом на 01.01.2016 року залучено 792,7 млн дол. США. іноземних інвестицій (79,2 % від загального обсягу накопичених іноземних інвестицій у підприємства Полтавської області). Переважно інвестиції надійшли з Швейцарії, Нідерландів, Кіпру, Великої Британії.

ДИНАМІКА НАКОПИЧЕНОГО ОБСЯГУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ) У ПІДПРИЄМСТВА ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР’ЄРІВ (станом на початок року)

image6 image7

ЕКСПОРТ

Галузь стабільно посідає перше місце за обсягами експорту продукції. У 2015 році в товарній структурі експорту мінеральні продукти (руди та палива мінеральні) займали більше половини загальних обсягів і становили 751,7 млн дол. США. image8

Найбільшим експортером не лише гірничодобувної галузі, а й області в цілому, є ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», який постачає власну продукцію (залі- зорудні обкотиші) до Китаю, Австрії, Чехії, Словакії, Японії, Турції та інших країн. Експорт мінеральних палив та продуктів нафтопереробки у 2015 році становив 35,5 млн дол. США, або 2,4% у загальній структурі експорту товарів області.

ДИНАМІКА ЕКСПОРТНИХ ПОСТАВОК МІНЕРАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
(руди, палива мінеральні, нафтопродукти)

image9