Investment Incentives


Захист інвестиційної діяльності

Законодавством України передбачене гарантування прав суб'єктів інвестиційної діяльності та захист інвестицій.

Зокрема, Законом України «Про інвестиційну діяльність» встановлено, що держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів  її суб'єктів.
Держава гарантує  захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій. Такий захист забезпечується законодавством України, а також міжнародними договорами України. Інвесторам, у тому числі  іноземним, забезпечується рівноправний режим, що виключає застосування заходів  дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити управлінню інвестиціями,  їх використанню та ліквідації, а також передбачаються умови і порядок вивозу вкладених цінностей і результатів інвестицій.
Для іноземних інвесторів на території України згідно
Закону України «Про режим іноземного інвестування» встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України. Ніхто не має права обмежувати права інвесторів у виборі об'єктів інвестування. Іноземні інвестиції можуть  вкладатися  в  будь-які об'єкти, інвестування в які не заборонено законами України.
Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної діяльності, зберігають свою чинність на весь строк дії цих договорів і у випадках, коли після їх укладення законодавством (крім  податкового, митного та валютного законодавства, а також законодавства з питань ліцензування певних видів господарської діяльності) встановлено умови, що погіршують становище суб'єктів або обмежують їх права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору.
Інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані  або до них не можуть бути застосовані заходи, тотожні за наслідками, за винятком  випадків  здійснення  рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція може бути проведена на підставі рішень  органів,  уповноважених на це Кабінетом Міністрів України та може бути оскаржена у суді.
У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення  статутного капіталу) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю  на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України.
Іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів  гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.
Державні органи та їх  посадові особи не мають права втручатися в діяльність суб'єктів інвестиційної  діяльності,  крім випадків, коли таке втручання допускається чинним законодавством і здійснюється в межах компетенції цих органів та посадових осіб.

Особливості оподаткування іноземних інвестицій

Особливості оподаткування іноземних інвестицій встановлюються Податковим та Митний кодексами України та Законом України "Про режим іноземного інвестування".
Товари (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням підприємницької діяльності), що ввозяться на митну територію України на строк не менше трьох років іноземними інвесторами з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, звільняються від сплати ввізного мита. При відчуженні таких товарів раніше трьох років з часу зарахування їх на баланс ввізне мито сплачується на загальних підставах.
Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в першочерговому порядку.
З доходу іноземного інвестора з джерелом його походження з України, отриманого від діяльності за угодою про розподіл продукції, що виплачується інвестору його постійним представництвом, не утримується податок на прибуток.
Не є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств також кошти та/або вартість майна, передані іноземним інвестором його постійному представництву для фінансування та забезпечення діяльності за угодою про розподіл продукції.
При отриманні інвестором послуг, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, які постачаються нерезидентом на митній території України, податок на додану вартість не справляється.

Стимулювання Інвестиційної Діяльності

З метою активізації інвестиційної діяльності на території України Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" визначені умови, за яких надаються пільги інвесторам.
Податковим та Митний кодексами України передбачені особливості оподаткування  суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки. Зокрема, такі суб'єкти господарювання тимчасово, з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно, звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні у митному режимі імпорту на митну територію України устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього.
Вітчизняні підприємства суднобудівної промисловості  при ввезенні у митному режимі імпорту на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні, для використання у господарській діяльності, за умови оформлення митної декларації, можуть за власним бажанням видавати контролюючому органу (а контролюючий орган зобов'язаний прийняти) податковий вексель на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, визначену у такій митній декларації.

Особливості інвестування в індустріальні парки, створені на території України

Порядок створення та реєстрації індустріальних парків в Україні, особливості вкладання в них інвестицій визначені в Законі України "Про індустріальні парки".
Індустріальний (промисловий) парк – це визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій
Індустріальні парки створюються на земельних ділянках площею не менше 15 гектарів і не більше 700 гектарів

Вигоди для учасників індустріальних парків – мінімізація витрат матеріальних, фінансових, трудових і часових ресурсів, необхідних для започаткування господарської діяльності, можливість отримання послуг, пов'язаних із забезпеченням господарської діяльності, від керуючої компанії

При ввезенні на митну територію України від оподаткування митом звільняються:

Вивільнені кошти використовуються відповідними суб’єктами для:

1) облаштування індустріальних парків, у тому числі з використанням новітніх, енергозберігаючих технологій;
2) запровадження новітніх технологій, пов’язаних з господарською діяльністю у межах індустріальних парків;
3) збільшення випуску продукції та зменшення витрат за видами господарської діяльності, передбаченими цим Законом, у межах індустріальних парків;
4) здійснення науково-дослідної діяльності у межах індустріальних парків;
5) повернення кредитів та оплати інших запозичень, використаних на облаштування індустріальних парків та здійснення у їх межах господарської діяльності, а також для сплати відсотків за такими кредитами та запозиченнями.

На всі об'єкти та суб'єкти економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони поширюється система державних  гарантій захисту  інвестицій,  передбачена  законодавством  України.

Можливості перевірки бізнес-партнера

При виборі партнеру для ведення бізнесу та вкладання інвестицій завжди існують ризики та загрози. Для їх зменшення пропонується ряд можливостей перевірки потенційного або існуючого підприємства/установи – партнера.
Державна фіскальна служба України на своєму порталі надає можливість перевірки організації – резидента України щодо її перебування на обліку як платника податків та наявності чи відсутності боргу із їх сплати: «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера».
На офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України є можливість перевірити наявність чи відсутність застосування санкцій до українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності: «Спеціальні санкції».
Іншою можливістю є використання системи YouControlдоступної платформи, спрямованої на те, щоб зробити прозорішим та безпечнішим бізнес-середовище України.
Система YouControl формує досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами. Це дозволяє отримати необхідну інформацію про діяльність підприємств та установ, що діють в Україні, пересвідчитися  чи підприємство взагалі існує, його статус, дізнатися його вид діяльності, наявність необхідних для діяльності ліцензій, перевірити відсутність боргів та судових розслідувань, ознайомитися із статним капіталом та фінансовими потужностями підприємства та отримати багато інших даних, необхідних для прийняття рішення щодо вибору свого контрагента.